DeVilbiss
Binks
Ransburg
Video
 
 
DeVilbiss
 
Ru?ni pištolji

Advance HD pištolji za opštu industriju

Širok asortiman Advance HD pištolja omogu?ava da odgovara svim namenama. U zavisnosti od dopreme boje u pištolj postoje tri osnovna tipa pištolja: boja dolazi pod pritiskom - tip P, putem usisavanja – tip S, i boja isti?e gravitaciono – tip G
Sva tri tipa Advance HD pištolja mogu koristiti razli?ite rasprskiva?e unapredjeni konvencional, HVLP ili Trans-Tech, napravljenih od niklovanog mesinga. Dostupan je širok dijapazon dizni i igala 0.5, 0.7, 0.85, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2mm, koji sa veoma velikim brojem razli?itih rasprskiva?a, omogu?uju da se koriste u razli?itim podru?jima industrije.

• Podru?je primene: Opšta industrija, Automobilska industrija, Drvna industrija, Nameštaj, Metal, Plastika,
• Pogodan za materijale: Boje na bazi rastvara?a, Vodene boje, Lepkove, Lakove, Baj?eve, Grundove, PUR boje
 

Rasprskivac broj i tip

Potrosnja vazduha (l/min)

Ulazni pritisak vazduha (bar)

Protok materijala (ml)

Širina lepeze (mm)

COM-430 Conventional

339 3.5 200-280 200
COM-443 Conventional 345 3 200-300 300
COM-465 Conventional 249 3 240-300 285
COM-470 Conventional 465 3 †500-1800 †420
COM-497 Conventional 510+ 3.5 200-600 380
COM-500R (HVLP) 195 1.0 130-190 Kruzno prskanje
COM-505 (HVLP) 385 1.4 130-190 270
COM-510+ Trans-Tech 283 2 160-220 270
COM-513 Trans-Tech 394 2 200-800 350
COM-522 Trans-Tech 410 2 200-600 350
COM-523 Trans-Tech 410 2 200-400 300
COM-590 Trans-Tech 218 2 0-150 150


Advance HD Trans-Tech Pištolj - tip P


Advance HD Trans-Tech, za optimalnu uštedu boje, sa izuzetnim raspskavanjem.

Pištolj specijalno dizajniran da zadovolji najviše standarde kvaliteta i zahteve u završnoj obradi u razli?itim industrijama, pri farbanju svih tipova površina uklju?uju?i metal, drvo, plastiku, keramiku i kompozitne materijale.

Veli?ine dizni / igala (u mm)
0.5, 0.7, 0.85, 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2

Trans-Tech rasprskiva?i
COM-500R (HVLP), COM-505(HVLP), COM-522, COM-523, COM-590


Advance HD Trans-Tech Pištolj - tip S


Advance HD "Trans-Tech" pištolj sa aluminijumskom bocom od jednog litra sa dopremom boje putem usisavanja. Advance HD pištolj tip-S ima odli?ne performanse, kompaktan je, lak i jednostavan za upotrebu i održavanje. Dizajniran je da zadovolji najviše zahteve u završnoj obradi u svim granama industrije.


Veli?ine dizni / igala (u mm)
1.6, 1.8, 2.0, 2.2

Trans-Tech rasprskiva?i
COM-500R (HVLP), COM-505(HVLP), COM-510+, COM-513, COM-590

NAPOMENA: Nitrirane igle su dostupne za Advance HD pištolje.


Advance HD Trans-Tech Pištolj - G


Veoma lagan pištolj odli?nih performansi ?e ofarbati istom brzinom kao i konvencionalni pištolj, ali sa mnogo ve?om uštedom boje. Dizajniran je u skladu sa svim postoje?im zakonima vezanim za zaštitu životne okoline. Advance HD pištolj tip G je profitabilan na?in da dostignete najviše standarde kvaliteta u završnoj obradi.Veli?ine dizni / igala (u mm)
1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2

Trans-Tech Air rasprskiva?i
COM-500R (HVLP), COM-505(HVLP), COM-510+, COM-513, COM-590

NAPOMENA: Boca je takodje dostupna u plavom poliesteru za agresivne materijale

Katalog za sva tri tipa Advance HD Trans-Tech pištolja »


Advance HD "Srebrni" - Konvencionalni pištolj - P


Advance HD "unapredjeni konvencionalni" pištolj sa dopremom boje pod pritiskom.
Ovaj laki, dobro izbalansirani pištolj postavlja nove standarde kontrole i pove?ava produktivnost time, što znatno smanjuje troškove potroša?a.

 

Veli?ine dizni / igala (u mm)
0.5, 0.7, 0.85, 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2

Konvencionalni rasprskiva?i
COM-430, COM-497, COM-443, COM-465, COM-470Advance HD "Srebrni" Konvencionalni pištolj - S


Advance HD sa usisavanjem boje obezbedjuje izvanredno rasprskavanje širokog spektra materijala, uklju?uju?i materijale sa visokim sadržajem suve materije, vodene boje i boje na bazi rastvara?a, lakove, baj?eve, baze i završne lakove i mnoge druge materijale za završnu obradu.

 

Veli?ine dizni / igala (u mm)
1.6, 1.8, 2.0, 2.2

Konvencionalni rasprskiva?i
COM-430, COM-443Advance HD "Srebrni" Konvencionalni pištolj - tip G

 


Gravitaciona doprema boje postaje sve popularnija, zbog ?estih promena boja koje zahtevaju brzinu i uštedu skupih boja. Zahvaljuju?i tome što je lagan, jednostavan za upotrebu i ima superiorne performanse, DeVilbiss Advance HD Gravitacioni pištolj postavlja novi standard, kao omiljeniji pištolj završnu obradu, kod svih korisnika

Veli?ine dizni / igala (u mm)
1.3, 1.6, 1.8, 2.0

Konvencionalni rasprskiva?i
COM-430, COM-443

NAPOMENA: Boca je takodje dostupna u plavom poliesteru za agresivne materijale

Katalog za sva tri tipa Advance HD Srebrna Konvencionalna pištolja na Engleskom jeziku »


Advance GP pištolj sa nadpritiskom za vodene lakove

Nova serija Advance pištolja za vodene lakove, viskozne i tiksotropne materijale. Visoko kvalitetni pištolji izradjeni su od nerdjaju?eg ?elika sa Trans-Tech i Convencional rasprskiva?ima.

Opremljeni su sa specijalnim poliesterskim lon?etom sa nad pritiskom od 0.3 bara, što omogu?ava lakše isticanje gustih, viskoznih i tiksotropnih materijala, prakti?no bez razredjivanja.

- Podru?je primene: Drvna industrija, Industrija gradjevinske stolarije, Metalna industrija. - Pogodan za materijale: Vodene lakove, Poliestre, Prajmere, Lepkove.

Pištolji sa nadpritiskom za lakše isticanje viskoznih materijala. Robustan i lak za rukovanje i održavanje.Trans -Tech rasprskiva?i i Convencional, daju izvanredan izgled završne površine uz veliku uštedu i stepen iskoriš?enja materijala.

Veli?ina dizni i igala: 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 mm
Rasprskiva?i: COM-510+, COM-513, COM-520, COM-430, COM-443

Katalog »


FLG-5 pištolj za opštu namenu

Jeftin pištolj za rasprskavanje širokog spektra industrijskih boja i materijala.
FLG-5 DeVilbiss Trans-Tech® je jeftin pištolj, ali sa odli?nim rasprskavanjem, sa uštedom i iskoristivoš?u boje iznad 65%, usaglašen sa svim zakonima zaštite životne okoline.
Ultra lagan, sa telom izradjenim od poliranog aluminijuma
Ergonomski oblikovan, dobro izbalansiran pištolj zgodan za rukovanje i držanje
Precizno izradjen mesingani rasprskiva?, dizne i igle od nerdjaju?eg ?elika, obezbedjuju njegovu dugotrajnost

FLG-5 je pogodan za koriš?enje, kako u radionicama tako i kod hobista koji rade poprincipu "URADI SAM"

FLG5 je dostupan u sve tri verzije, boja dolazi pod pritiskom tip P, boja se usisava iz lon?eta tip S i boja isti?e iz lon?eta tip G. Mogu?e dizne na G-tipu pištolja su 1.4 i 1.8mm.

Katalog »


SRi HD pištolj za doradu, sen?enje i spotove

DeVILBISS Trans-Tech ili HVLP tehnologija rasprskavanja, sa izuzetnim rasprskavanjem kako materijala na bazi rastvara?a, tako i materijala na bazi vode.

Dizne i igla su izradjenje od nerdjaju?eg ?elika, veli?ina 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 m. Jedna igla odgovara svim diznama.

Telo pištolja je od eloksiranog aluminijuma, a lon?e zapremine 125ml.

NAPOMENA: Koriš?enjem rasprskiva?a RS1 može se dobiti okrugla lepeza što je zna?ajno pri izradi spotova.

Katalog »


GTiHD autolakirerski pištolj

GTiHD - Odli?ne performanse novog autolakirerskog pištolja
Putpuno nov DeVilbiss-ov pistolj za profesionalne auto-farbare, sa DeVilbiss kvalitetom rasprskavanja .

Tri napredne tehnologije rasprskivaca (jedna HVLP i dve Trans-Tech) za izuzetan izgled završne površine. HVLP rasprkiva? namenjen je za bazu, dok su TT rasprskiva?i namenjeni za lakove, T1 za akril i MS lakove a T2 za lakove sa visokim sadržajem suve materije, HS lakovi.

Potpuno ergonomski oblikovan, precizan, komforan u radu i robustan su osnove karakteristike novog legendarnog GTIHD pištolja.

Pištolji GTIHD imaju veliki protok i visoku iskoristivost materijala iznad 65%.

Revolucionarni dizajn vazdušnog ventila omogu?ava olakšano okidanje i strujanje vazduha, ?ime je olakšana kontola i velika brzina nanošenja. Prilagodjen je auto-farbarima, jednostavan za ?iš?enje i održavanje.

Katalog »


PRi HD, pištolj za vodene baze, osnovne i viskozne materijale

PRi HD - Pištolj za vodenu bazu, PU lakove, osnovne boje, poliestarske podloge .

Primer Narudžbenog Broja: PRi HD-P1-25

Novi pištolj PRI HD je razvijen za zaštitu drveta i bojenje nameštaja, ali se takodje može koristiti i u drugim granama industrije.Velika široka lepeza, za ravnomerno nanošenje materijala i pri velikim brzinama rada. Može se koristiti za materijale na bazi razredjiva?a i na bazi vode, jer su mu svi delovi izradjeni od nerdjaju?eg ?elika.

Ergonomski je oblikovan, jednostavan za koriš?enje i održavanje.

Izbor od pet dizni od 1.4 do 2.5mm, omogu?ava da se pištolj se može primenjivati za nanošenje materijala razli?itog viskoziteta od PU lakova, preko osnovnih boja, prajmera, poliestarskih premaza, pa do vodenih premaza velikog viskoziteta.
DAGR AirBrush
DAGR airbrush - preciznost dizajnirana od strane DeVilbiss-a.

Precizno dizajniran u SAD, sa lakim telom izradjenim od bakra, nikla i hroma. DeVilbiss-ov DAGR airbrush je savrseno izbalansiran, sa finim okidanjem, tako da se mogu iscrtati najfiniji detalji, sa svim vrstama boja i lakova. Opremljen sa krunastom kapom, kojom se mogu dobiti detalji debljine dlake, a ujedno se štiti igla od ošte?enja. DAGR je opremljen lon?etom za boju, zapremine 9ml. Sve zaptivke su izradjene od Teflona.

Takodje je dostupno crevo od 3m (10’) 1/4" sa NPS priklju?kom, Narudžbeni broj DGR-123
 
Referenc lista
[2012-05-14]
Na ovom linku možete preuzeti našu referenc listu u PDF formatu (25kB).
Detaljnije »
Podaci za identifikaciju
[2011-11-24]
U nastavku možete prona?i podatke za identifikaciju našeg preduze?a:
Detaljnije »

FORTUNA d.o.o.
Ul. Save Kovačevića 28
34000 KRAGUJEVAC

Tel./Fax: +381 34 33-44-58
Tel./Fax: +381 34 33-15-93

www.fortuna.rs
office@fortuna.rs

 
 
 
 
  Copyright © 2007 Fortuna d.o.o. All rights Reserved